Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szpital im. Jana Parnasa w Człuchowie

Rejestracja POZ i Poradnie Specjalistyczne 59 71 42 360

Rejestracja TK/USG 59 71 42 424

Rejestracja Rehabilitacja 59 71 42 366

Bezpośrednie numery telefonów

 • banner1

Zakład opiekuńczo leczniczy

Kontakt:

59 71 42 341  - sekretariat

 59  71 42 309 - punkt pielęgniarki

Zakres świadczeń:

W oddziale oferujemy profesjonalną opiekę osobom wymagającym stałej pielęgnacji i nadzoru medycznego. Pacjentom zapewniamy fachową pomocą lekarską i pielęgniarska, opiekę psychologa, logopedy oraz fizjoterapeuty.
Pod nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej prowadzona jest terapia zajęciowa oraz rehabilitacja.
 

Przyjęcie na oddział

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:

 • wniosek lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,
 • skierowanie do zol

Do przyjęcia wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie skierowania do ZOL
 • skierowanie do ZOL
 • wywiad pielęgniarski  i zaświadczenie lekarskie
 • Karta oceny Świadczeniobiorcy wg skali Barthel            

Ponadto świadczeniobiorca załącza  następujące dokumenty:

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (decyzję organu rentowego albo emerytalno -rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej;  decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoby nieubezpieczone - kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, w tym karty leczenia szpitalnego zawierające podstawowe badania laboratoryjne (morfologia z rozmazem. poziom glukozy, jonogram, kreatynina, badanie ogólne moczu co najmniej z ostatniego kwartału)
 • dokumenty niezbędne w przypadku żywienia inną drogą niż naturalną dietą przemysłową: (karta kwalifikacji do  żywienia  dojelitowego i pozajelitowego dla dorosłych
 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym (w przypadku chorób współistniejących, tj. otępienie, zaburzenia  psychiczne, zaburzenia zachowania itp.)oraz możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo leczniczym-zaświadczenie lekarskie o braku możliwości złożenia podpisu;

Zgodę na przyjęcie pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.


Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. 


Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz uzależnieniem

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego

Sierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Zaświadczenie lekarskie i wywiad pielęgniarski

Oświadczenie opiekuna

Oświadczenie pacjenta

Skala glasgow

Skala barthell

Zobowiązanie

Oświadczenie

Oświadczenie 1

Upoważnienie

Do wniosku należy dołączyć:

1.Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

2.Decyzję lub odcinek renty / emerytury o dochodzie osoby kierowanej

3.Ksera kart informacyjnych (wypisy)

4. Ksero dowodu osobistego

Druki należy wypełniać dokładnie i czytelnie

Jeżeli osoba kierowana do ZOL w Człuchowie posiada konto osobiste to prosimy o podanie nazwy banku i numeru konta

 

 

 

Travel Turne Tranzito