Regulamin odwiedzin pacjentów
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szpital im. Jana Parnasa w Człuchowie

Rejestracja POZ i Poradnie Specjalistyczne 59 71 42 360

Rejestracja TK/USG 59 71 42 424

Rejestracja Rehabilitacja 59 71 42 366

Bezpośrednie numery telefonów

  • banner1

REGULAMIN

ODWIEDZIN PACJENTÓW

 

 

1. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się we wszystkie dni tygodnia.
2. Godziny odwiedzin: 11.00 – 18.00. W szczególnych przypadkach możliwe są inne godziny za zgodą Ordynatora Oddziału.
3. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych chorych, odwiedziny mogą być ograniczone przez lekarza kierującego oddziałem bądź Dyrektora Szpitala. Decyzja zostanie wydana w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia i przewidywanego terminu trwania ograniczenia. Stosowne ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do oddziału.
4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
5. Podczas wizyt lekarskich, konsultacji i wykonywania zabiegów przez pielęgniarki i inny personel medyczny, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.
6. Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności, ciszy i spokoju.
7. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby
8. Rodzice mają prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku w oddziale pediatrycznym.
9. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
10. Wizyty w Oddziale: przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych — wejście na Oddział po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji Szpitala, w terminie i miejscu ustalonym z Ordynatorem Oddziału.

Bezwzględnie zakazuje się odwiedzin osobom:
1) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
2) wykazujących objawy infekcji wirusowej
3) dotkniętych chorobą zakaźną.

Osoby odwiedzające są obowiązane do:
1) zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania,
2) szanowania mienia Szpitala,
3) odnoszenia się z szacunkiem do innych chorych i personelu, nie zakłócania pracy personelu,
4) zachowania czystości w salach chorych, toaletach i łazienkach,
5) dezynfekcji rąk przed wejściem na salę chorych i przy opuszczeniu oddziału – zgodnie z instrukcją
6) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00,
7) podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitala.

Osobom odwiedzającym zabrania się:
1) przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich,
2) wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych bez zgłoszenia tego faktu personelowi medycznemu (lekarz, pielęgniarka)
3) przynoszenia i przekazywania pacjentowi leków, żywności bez zgody i wiedzy lekarza,
4) dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających oraz artykułów spożywczych zabronionych przez lekarza/pielęgniarkę,
5) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
6) prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjenta w stan niepokoju,
7) zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
8) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,
9) wprowadzania (przynoszenia) zwierząt,
10) przynoszenia kwiatów,
11) chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
12) filmowania i fotografowania osób przebywających w oddziale.

UWAGA !!!
Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać wydalone poza obręb szpitala oraz pozbawione prawa odwiedzania pacjentów.


         Dyrekcja
          SPZOZ w Człuchowie

Travel Turne Tranzito