Konkursy
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szpital im. Jana Parnasa w Człuchowie

Rejestracja POZ i Poradnie Specjalistyczne 59 71 42 360

Rejestracja TK/USG 59 71 42 424

Rejestracja Rehabilitacja 59 71 42 366

Bezpośrednie numery telefonów

  • banner1

Ogłoszenie Nr 2/11/2018

konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

działając na podstawie art. 26 i 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1510, z późn. zm.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

z siedzibą   ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU: 86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), CPV - 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia w komórkach działalności medycznej SPZOZ w Człuchowie w zakresie świadczenia:

Zadanie I - świadczenia usług ambulatoryjnych w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii

   Pakiet 1.1 – lekarska opieka rehabilitacyjna

   Pakiet 1.2 – fizjoterapia ambulatoryjna

   Pakiet 1.3 - fizjoterapia ambulatoryjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

   Pakiet 1.4 – fizjoterapia ambulatoryjna domowa

   Pakiet 1.5 - fizjoterapia ambulatoryjna domowa dla osób ze znacznym stopniem

                        niepełnosprawności

    Pakiet 1.6 - rehabilitacja w oddziałach szpitala

    Pakiet 1.7 – rehabilitacja w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i hospicjum stacjonarnym

Zadanie II – organizowania i świadczenia usług w zakresie:

Pakiet 2.1 – procedur zabiegowych w oddziale chirurgii ogólnej

Pakiet 2.2 – procedury biopsji mammotomicznej w oddziale ginekologiczno-położniczym,

Pakiet 2.3 – badań urodynamicznych w oddziale ginekologiczno-położniczym.

Zadanie III – organizowania i świadczenia usług w zakresie Pracowni diagnostycznych:

         Pakiet 3.1 - Pracowni USG

           Pakiet 3.2.- Pracowni TK

           Pakiet 3.3 – Pracowni RTG i Mammografii

           Pakiet 3.4 - Pracowni endoskopii

           Pakiet 3.5 – Pracowni prób wysiłkowych, echo serca; holtera

Okres obowiązywania umowy od 01.01.2019r. do 31.12.2022r, warunki finansowe ustala się na okres rozliczeniowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

1.   Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r p działalności leczniczej (Dz. U. 2018r, poz. 160 z póżn. zm.),

2.   Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.),

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (wraz z wymaganymi załącznikami stanowiącymi potwierdzenie wymaganych kwalifikacji), który stanowi załącznik do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych udostępnianych od dnia 20.11.2018 roku w siedzibie SPZOZ. w Człuchowie   ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów w godz. 8 - 15 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.spzoz - czluchow.pl.

Oferty należy składać do dnia 14.12.2018 roku do godz. 10:00 pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00, w siedzibie SPZOZ (Sekretariat), w Człuchowie ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do SPZOZ w Człuchowie do dnia 14.12.2018.r. do godz.: 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SPZOZ w Człuchowie ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

dnia 14.12.2018 rokuo godz. 10:15.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert ukaże się na stronie internetowej SPZOZ : www.spzoz-czluchow.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie SPZOZ ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

SPZOZ w Człuchowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

SPZOZ w Człuchowie zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SPZOZ w Człuchowie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i protest zgodnie z zapisem art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2088 r. 1510 z późn. zm.).

 

 

Ogłoszenie

 

Travel Turne Tranzito